Welkom bij Bureau Meervelt

Bureau Meervelt is een klein ecologisch adviesbureau dat gespecialiseerd is in natuurwetgeving, natuurbeheer, natuurontwikkeling en inventarisatie en monitoring van natuurwaarden. Onze expertise is veelzijdig en vooral gericht op het zuidoosten van Nederland. Door onze centrale vestiging en ons uitgebreide netwerk zijn wij goed op de hoogte van de situatie en de ontwikkelingen in de provincies Limburg en Noord-Brabant op het gebied van groene ruimte, natuur en landschap.

Wij hechten veel belang aan het onderhouden van goede contacten met onze opdrachtgevers én bevoegd gezag. Dat stelt ons in staat om maatwerk te leveren op uw vraag: niet teveel, niet te weinig, helder en deskundig!

Laatste nieuws

IEP EN PAGE

In Kerkrade worden Iepen verplaatst. De bomen zijn het leefgebied van de bijzondere dagvlinder Iepenpage. Om schade aan individuen te voorkomen is een ecologisch werkprotocol opgesteld. Samen met De Vlinderstichting wordt de ecologische begeleiding uitgevoerd.

MEERVELT 10 JAAR

In augustus 2015 vierden wij ons 10-jarig bestaan. We zijn benieuwd naar de komende tien jaar, waarin ongetwijfeld op veel vlakken veranderingen plaats gaan vinden. De nieuwe Wet natuurbescherming staat voor de deur, net als een aantal interessante soorten zoals Wolf, Edelhert en Lynx. Ecologie blijft dynamisch!

EERSTE AERIUSBEREKENINGEN UITGEVOERD

Afgelopen maanden week zijn door ons de eerste AERIUSberekeningen gemaakt voor de uitvoering van herstelmaatregelen in Natura 2000 gebieden. De AERIUScalculator maakt de stikstofbelasting van allerhande aktiviteiten inzichtelijk. De uitkomsten bepalen of een melding of vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig is.

NIEUWE WET NATUURBESCHERMING

Op 1 juli 2015 is de Wet natuurbescherming aangenomen door de Tweede Kamer. De drie natuurwetten zijn samengevoegd (Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet en Boswet). Dit heeft behoorlijke veranderingen tot gevolg ten opzichte van de 'oude' wetten. Zo zijn de lijsten van beschermde soorten ingrijpend gewijzigd en is minder (veld)onderzoek nodig bij ruimtelijke ingrepen. De wet heeft ook gevolgen voor ruimtelijke procedures bij gemeenten. Een natuurvergunning wordt 'verplicht aangehaakt' aan de omgevingsvergunning. Wanneer een burger/ondernemer een activiteit wil uitvoeren waarvoor zowel een vergunning nodig is in het kader van de Wabo als de Wet natuurbescherming, dienen beide vergunningsaanvragen bij de gemeente te worden ingediend.